Nawigacja

Galeria zdjęć

Ilość odwiedzin: 810480

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
  Bałtów 43
  27-423 Bałtów

  e-mail:
  sp_baltow@wp.pl
  gimnazjum_baltow@wp.pl
 • +48 41 264-10-13

Mapa

 • Oferta półkolonii letniej "Wakacje blisko domu III"

  Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole przy współpracy z UG w Bałtowie, GKRPA, GOPS  oraz ZSP w Bałtowie i SP w Okole oferuje w okresie wakacji  nieodpłatną półkolonię letnią dla uczniów klas I-VI SP (7-13 lat) z terenu Gminy Bałtów w terminie: 13 VII  - 24 VII 2015 r.

  Pierwszeństwo udziału w kolonii mają dzieci:

  -  będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych,

  - z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,

  - z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo,

  - z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

  Wszelkich informacji na temat zapisów i warunków uczestnictwa udzielają wychowawcy klas w szkołach podstawowych oraz kierownik świetlicy w Okole - Pani Edyta Stępniewska.


  PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ "WAKACJE BLISKO DOMU III"

  Organizator:

  1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole

  Współpraca: 

  1. UG w Bałtowie

  2.GKRPA w Bałtowie

  3. GOPS w Bałtowie

  4.ZSP w Bałtowie 

  5. SP w Okole

   

  Struktura organizacyjna:

  Miejsce:

  Okół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole  

  Termin:

   13 VII  - 24 VII 2015 r , 10 dni roboczych, w godzinach od 9.00 do 15.00

  Uczestnicy:

  Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych Gminy Bałtów

   30 osób - 2 grupy uczniów po 15 osób.

  Wyżywienie:

   obiad  

  Cele programu:

  1. Stworzenie dzieciom warunków do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu,

  2. Budowanie wiedzy, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw,

  3. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań, stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego,

  4. Integrowanie dzieci i ich rodziców (innych członków rodziny), mieszkańców gminy wokół wspólnych działań i zabawy podczas czasu wolnego.

   

              Program  „Wakacje blisko domu III”:

  Półkolonia pod nazwą „Wakacje blisko domu III” adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów.

  Celem organizatora jest zapewnienie opieki wychowawczej uczestnikom programu oraz  wsparcie ich rodziców (opiekunów) w codziennej trosce o jak najlepsze warunki do wychowywania dzieci.  Brak możliwości finansowych wielu rodzin powoduje, że dzieci spędzają wakacje we własnym domu, z kolei ich wiek może być przyczyną niechęci do wakacyjnych wyjazdów bez rodziców, które wiążą się z dalszym wyjazdem i dłuższą rozłąką z rodziną. Organizator, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców , oferuje do realizacji program pod nazwą „Wakacje blisko domu III”, który ma kojarzyć się jego uczestnikom i opiekunom z wakacjami zorganizowanymi planowo, z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz  wartościową rozrywką (organizacja i przebieg wypoczynku zgodne z rozporządzeniem MEN z 9 grudnia 2009 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, ustawa z 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz2572, z późn. zm.). Głównym celem merytorycznym programu jest wypromowanie aktywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego oraz poznawanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego.     

  Zajęcia będą zróżnicowane i dostosowane do potrzeb oraz możliwości  uczestników. Zgodnie z planem dnia będą odbywały się zajęcia: 

  • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze (realizacja instruktor ZHP, wychowawcy grup):

  • Zajęcia harcerskie – przybliżenie misji harcerstwa i podstawowych wartości realizowanych przez ZHP w Polsce. Zajęcia praktyczne z kierunków programowych tj.:- harcerstwo w ruchu (wszelka aktywność na świeżym powietrzu, biwakowanie),- sprawności na całe życie ( nauka umiejętności przydatnych w życiu, techniki harcerskie) – braterstwo (przyjaźń, nauka dialogu i szacunku, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, sprzeciwianie się przemocy).

  • Akademia Przyjaciół Pszczół - zajęcia pt. „Poznajemy świat pszczół i realizujemy Zasady Przyjaciół Pszczół : quest pt. „Z pszczołami za pan brat” oraz zwiedzanie pszczelego skansenu w Bałtowie, zajęcia edukacyjne pt. „Po co nam pszczoły?”.

  • Zajęcia profilaktyczne - profilaktyka wychowawcza (realizacja wychowawcy grup):

   1.  Normy i zasady zachowania się na półkolonii - zapoznanie się z  regulaminem półkolonii, ustanowienie „kontraktu” regulującego zasady zachowania się na półkolonii.

   2. Konkurs „Super Kolonista” – zdobywanie punktów za odpowiednie zachowanie wobec dorosłych i rówieśników, pomoc kolegom i zaangażowanie w działania przeprowadzane podczas półkolonii. 

   3. Zajęcia profilaktyczne z cyklu „Dialog” pt. „Porozmawiajmy…” – dialog z drugą osobą – budowanie postaw otwartości wobec innych, szukanie płaszczyzny porozumienia z innymi, akceptacja i tolerancja odmiennych postaw i zachowań.

  • Zajęcia sportowe (realizacja wychowawcy grup):

  • Zajęcia rekreacyjne na basenie w Ostrowcu Św.

   2.  Zabawy ruchowe, gry i zabawy terenowe.

   3.  Formy sportowo-zabawowe.

   4.  Gry drużynowe.

   6.  Gry i zabawy stolikowe.

  • Wycieczki krajoznawcze (realizacja wychowawcy grup):

  • Wyjazd do Kielc - zwiedzanie Muzeum Zabawek i Zabawy.

  • Wyjazd do Sandomierza – realizacja trasy turystycznej dla najmłodszych pt. „Ścieżka legend” .

  • Warsztaty artystyczne oraz zajęcia plastyczne (realizacja instruktor tańca, wychowawcy grup):

  • Warsztaty taneczne.

  • Warsztaty twórczo-artystyczne z cyklu „dom” pt. „Przepis na dom” – refleksja nad istotą domu, poszerzanie percepcji zmysłowej, poznanie istoty obiektu artystycznego.

  • Konkurs plastyczny pt. „Ja na wycieczce do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach”, „Sandomierski kufer skarbów”.

    

    Zakończenie i podsumowanie półkolonii „Wakacje blisko domu III”:

     Zakończenie półkolonii odbędzie się podczas pikniku plenerowego zorganizowanego  z okazji podsumowania programu „Wakacje blisko domu II”. Piknik z udziałem zaproszonych gości (rodzice i inni członkowie rodziny, organizatorzy półkolonii, przedstawiciele władz gminy, sponsorzy, mieszkańcy gminy) będzie okazją do zapoznania się z efektami różnorodnych prac (warsztatowych, edukacyjnych) uczestników półkolonii. Program pikniku obejmował będzie: występy taneczne, piosenkę harcerską, zawody sportowe, wystawę prac konkursowych. Ostatnim punktem programu będzie poczęstunek i wspólna zabawa z rodzicami.      

               Uwagi o metodach prowadzenia zajęć podczas półkolonii „Wakacje blisko domu”.

     Zajęcia programowe obejmują dwie grupy wiekowe dzieci. Każda z tych grup wymaga zastosowania właściwych metod i zasad pracy dlatego też program przewiduje dobór trzech uniwersalnych metod pracy: metody praktyczne, oglądowe i słowne. Podczas zajęć, w większości, będą stosowane metody praktyczne o różnorodnym charakterze, zależnie od wysuniętych celów.

    Program będzie zawierał konspekty zajęć, niektórych jednostek metodycznych.

   

       Szczegółowy harmonogram półkolonii pt. „Wakacje blisko domu III” 2015

  Dzień I, poniedziałek 13 VII

  9.00 – 9.30 - powitanie uczestników w placówce wypoczynku. Zajęcia związane z organizacją półkolonii: podział uczestników na grupy, przydział opiekunów grup, zapoznanie się uczestników z harmonogramem zajęć na półkolonii.

  9.30 – 10.00 - drugie śniadanie (przygotowane przez rodziców)   

  10.00 – 12.45 – gry i zabawy integrujące uczestników półkolonii (zajęcia wspólne grup). Zajęcia integrujące grupę – budowanie grupy: przyjęcie nazwy grupy, zajęcia profilaktyczne – pogadanka nt. norm i zasad zachowania się na półkolonii, wspólne ustanowienie „kontraktu” regulującego zasady zachowania na półkolonii (zajęcia w grupach). Ogłoszenie konkursu „Super Kolonista”.

   13.00 – obiad

   13.30 – 15.00 - zajęcia harcerskie

  15.00 - podsumowanie dnia, pożegnanie, wyjazd do domu

  Dzień II, wtorek 14 VII

   9.00 – powitanie uczestników na miejscu zajęć w Okole. Drugie śniadanie.

  9.30 – warsztaty artystyczne pt. „Przepis na dom” z cyklu „dom” cz. I

  10.30 – wyjazd na basen

  11.00 - 12.00 – zajęcia rekreacyjne na pływalni „Rawszczyzna” w Ostrowcu Św.

  13.00 - obiad

  13.30 – 14.55 warsztaty taneczne   / gry i zabawy plenerowe

  15.00 – podsumowanie dnia, pożegnanie, wyjazd do domu

  Dzień III, środa 15 VII

  9.00 – powitanie uczestników na miejscu zajęć w Okole. Drugie śniadanie (przygotowane przez rodziców)

  9.30 – poranek zabaw towarzyskich

  10.00 – 12.30 – wyjazd do Bałtowa zajęcia w Akademii Przyjaciół Pszczół (zwiedzanie pszczelego skansenu, quest pt. „Z pszczołami za pan brat”)

  13.00 - obiad

  13.30 – 15.00 – zajęcia harcerskie

  15.00 – jw.

  Dzień IV, czwartek 16 VII

  9.00 – jw.

  9.30 – wyjazd do Kielc.

  11.00 - zwiedzanie Muzeum zabawek i zabawy, warsztaty artystyczne

  13.00 – obiad

  13.30 – powrót do domU

   

  Dzień V, piątek 17 VII

  9.00 – jw.

  9.30 – poranek zabaw towarzyskich

  10.00 – 11.00 – zajęcia edukacyjne w Akademii Przyjaciół Pszczół pt. „Po co nam pszczoły?”

  11.00 – 12.30 – warsztaty taneczne / gry i zabawy plenerowe

  13.00 – obiad

  13.30 –  15.00 – warsztaty artystyczne z cyklu „dialog” pt. „Porozmawiajmy…”

  15. 00 – jw.

  Dzień VI, poniedziałek 20 VII

  9.00  – jw.

  9.30 – 10.30 – warsztaty artystyczne pt. „Przepis na dom” cz. II

  10.30 – wyjazd na basen

  11.00 – 12.00 – zajęcia rekreacyjne na pływalni Rawszczyzna

  13.00 – obiad

  13.30 – 15.00 – warsztaty taneczne

  15.00 – jw.

  Dzień VII, wtorek 21 VII

  9.00 – powitanie uczestników na miejscu zajęć, drugie śniadanie

  9.30 – 11.00 – konkurs plastyczny pt. „Ja na wycieczce do muzeum Zabawek i Zabawy” cz. I

  10.00 – 11.30 – warsztaty taneczne / konkurs cz. II

  11.30 – 12.45 – zajęcia rekreacyjne na placu zabaw w Okole

  13.00 – obiad

  13.30 – 15.00 - zajęcia harcerskie

  15.00 – podsumowanie dnia, wyjazd do domu

  Dzień VIII, środa 22 VII

  9.00 – jw.

  9.30 – wyjazd do Sandomierza

  10.30 – trasa turystyczna dla najmłodszych „Ścieżka legend”

  13.30 – obiad

  14.00 –  powrót do domu

   

  Dzień IX, czwartek 23 VII

  9.00 – jw.

  9.30 – 11.00 – konkurs plastyczny pt. „Sandomierski kufer skarbów”

  11.00 – 12.30 – „Notatki z podróży na koniec świata” – wycieczka po okolicy

  13. 00 – obiad

  13.30 –15.00 -  zajęcia harcerskie

  15.00 – jw.

  Dzień X, piątek 24 VIII

  9.00 – jw.

  9.30 – przygotowanie do pikniku

  13.00 – obiad

  14.00 – 15.30 – piknik integracyjny

   15.30 - powrót do domu

  REGULAMIN  PÓŁKOLONII

  ZASADY  UCZESTNICTWA  DZIECKA  W  PÓŁKOLONII

  PT. „WAKACJE BLISKO DOMU III”


  Wychowawcy na półkolonii dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

  I REALIZACJA PROGRAMU

  1. Organizatorem półkolonii pt. „Wakacje blisko domu III” jest Świetlica  Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole. Zajęcia odbędą się w terminie od 13 lipca – do 24 lipca 2015 r.
  2. Półkolonia jest nieodpłatna dla uczestników zakwalifikowanych w pierwszej kolejności według kryteriów Komisji kwalifikacyjnej oraz odpłatna dla uczestników chętnych pokryć częściowe koszty pobytu na półkolonii.
  3. Kadra wychowawcza realizuje program półkolonii zgodnie z założeniami dydaktyczno-sportowymi i wychowawczymi.
  4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu.
  5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 13 lat – uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów.
  6. Uczestnicy półkolonii przebywają w placówce wypoczynku pod opieką wychowawców w czasie kolejnych 10 dni, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 (za wyjątkiem dnia, w którym organizowany jest wyjazd poza miejsce wypoczynku).
  7. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w postaci ciepłego posiłku (obiad). II śniadanie zapewniają dzieciom rodzice.
  8. Dzieci dowożone są gimbusem na miejsce wypoczynku, do szkoły podstawowej w Okole, pod opieką wychowawców. Powrót dzieci do domu odbywa się w ten sam sposób.
  9.  Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej.
  10. Za szkody wyrządzone przez dziecko w czasie trwania półkolonii, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

   

  II ZAWARCIE UMOWY – ZOBOWIĄZANIA DO CODZIENNEGO UCZESTNICTWA DZIECKA W PÓŁKOLONII

  1. Przed podpisaniem umowy – zobowiązania o udziale w półkolonii rodzic uczestnika powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa (regulaminem) stanowiącymi integralną część umowy – zobowiązania.
  2. Zawarcie umowy – zobowiązania następuje z chwilą podpisania druku umowy przez rodzica zgłaszającego udział w półkolonii swojego dziecka.
  3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest, poza zawarciem umowy – zobowiązania, dostarczenie Organizatorowi wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej uczestnika” do 3 lipca 2015r.
  4. Rezygnacja z uczestnictwa w półkolonii możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia u Organizatora.

   

  III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

  1. Uczestnik ma prawo do:
  2. bezpiecznego i spokojnego wypoczynku,

  3. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas półkolonii,

  4. korzystania ze wszystkich atrakcji i wskazanych przez wychowawcę urządzeń oraz sprzętu znajdujących się w miejscu wypoczynku,

  5. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii,

  1. Uczestnik ma obowiązek:
  2. przestrzegać regulaminu, zasad uczestnictwa na półkolonii, oraz wszelkich regulaminów w miejscu pobytu,

  3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż,

  4. słuchać i wykonywać wszystkie polecenia wychowawcy,

  5. odnosić się z szacunkiem do wychowawców i wszystkich uczestników półkolonii,

  6. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

  7. szanować mienie i pomoce dydaktyczne.

   

  IV OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA:

  1. Organizator zapewnia Uczestnikowi  przebieg i organizację wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem MEN z 9 grudnia 2009 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, ustawa z 7 września 1991 rok o systemie oświaty (DZ. U  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  
  2. Organizator powołuje Komisję, która kwalifikuje Uczestnika do udziału w półkolonii. Pierwszeństwo mają dzieci:

  -  będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych,

  - z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,

  - z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo,

  - z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

  1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zniszczone przez Uczestnika półkolonii.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników w razie nagannego ich zachowania (zwrócenie uwagi, ustne upomnienie, przekazanie uwag rodzicom, odesłanie uczestnika z półkolonii na koszt rodzica, skreślenie z listy uczestników).
  3.  Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora. Odwołanie półkolonii może nastąpić, także z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

   

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

  800 12 12 12

  Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie.

  Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, prawnicy), czekający na telefon, jeśli:

  - przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;

  -masz problemy w relacjach z rówieśnikami;

  -masz trudności w nauce;

  - nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;

  - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.

  Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00. Każdy, kto zadzwoni pod ten numer po godz. 20.00 może przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

  Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

  Więcej informacji

 • Ponownie na szlaku

  Turystyka piesza wśród uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie stała się ulubioną rozrywką spędzania czasu wolnego.

  W dniu 16.05.2015r.  19 - osobowa grupa wzięła udział w XVI Rajdzie Legionowym Szlakiem - Góry Pęchowskie 2015 zorganizowanym przez PTTK w Ostrowcu Św. Rajd miał na celu:

  - oddanie hołdu Legionistom I Brygady w  100 rocznicę bitwy pod Konarami,

  - poznanie walorów krajoznawczych Wyżyny Sandomierskiej,

  - rozbudzanie pasji krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, 

  - propagowanie turystyki kwalifikowanej oraz aktywnych form wypoczynku,

  - uczczenie pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego - twórcy Brygady Legionów.

  Turyści maszerowali szlakiem Konary - Góry Pęchowskie – Klimontów. Pokonali pieszo trasę ok 20 km., ale nikt nie narzekał. Humory dopisywały wszystkim uczestnikom, zarówno grupie bałtowskiej, jak i uczniom ze szkół ostrowieckich oraz z Ożarowa. Nagrody w konkursie krajoznawczym zdobyli uczniowie: Ola Wójtowicz z kl. V oraz Karol Goliński z kl. VI. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem, gdzie uczestnicy nie tylko nawiązali nowe znajomości, ale także zostali uhonorowani pamiątkowymi plakietkami oraz przewodniki po Wyżynie Sandomierskiej. 

 • Apel o zdrowym odżywianiu

  12 maja w ZSP Filia w Wólce Bałtowskiej odbył się apel „Zdrowo jem, więcej wiem”. Głównym celem spotkania było propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do spożywania warzyw i owoców. W trakcie apelu Doktor Zdrówko opowiedział o tym, co jeść i co robić, aby zawsze być w doskonałej formie. Kto zdrowo je - więcej wie! Warto więc tak układać swój codzienny jadłospis, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w odpowiednich ilościach. Posiłki powinny być również smaczne i kolorowe. Warto wrócić do naturalnych kasz i płatków owsianych. Podsumowaniem apelu było przedstawienie inscenizacji bajki „Czerwony Kapturek”, w której groźny wilk przygotował dla babci zdrowy posiłek w wykonaniu członków koła „Mały ratowniczek”, pod kierunkiem pani Anny Smolińskiej. Na zakończenie pani Kierownik Filii -  Edyta Klepacz wręczyła  dyplomy dla nagrodzonych prac w konkursie plastycznym „Już wiosna”. Gratulujemy!

 • Wycieczka zawodoznawcza do Celsa Huta Ostrowiec sp. z o. o.

  W dniu 12.05.2015r. chłopcy z klasy III a, w ramach preorientacji zawodowej, odbyli wraz z wychowawczynią wycieczkę do zakładu produkcyjnego Celsa Huta Ostrowiec, którego wyroby znajdują zastosowanie w przemyśle budowlanym, chemicznym, energetycznym, górniczym, hutniczym, kolejowym, maszynowym, naftowym, narzędziowym, okrętowym oraz samochodowym.

  Pobyt w zakładzie grupa rozpoczęła szkoleniem bhp. Następnie chłopcy obejrzeli prezentację multimedialną, która przybliżyła im strukturę zakładu. Po pobraniu odzieży ochronnej  udali się na Wydział Walcowni Drobnej, gdzie znajduje się ciąg walcowniczy do walcowania prętów żebrowanych oraz instalacja szpulerów do zwijania kręgów Celsamax.  Odwiedzili także Wydział Obróbki Mechanicznej. Zapoznali się z nowoczesnym procesem produkcji wałów okrętowych.

  Dzięki wycieczce uczniowie  dowiedzieli się, jak dzisiaj wygląda praca hutnika, jakie kwalifikacje są potrzebne do wykonywania tego zawodu.

 • Młodzieżowe Prawybory Prezydenckie w Gimnazjum w Bałtowie

  Dnia 7 maja 2015r. Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Klubem Europejskim zorganizowali wspólnie w naszej szkole Młodzieżowe Prawybory Prezydenckie. Do udziału w głosowaniu uprawnieni byli wszyscy uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja wyborcza w składzie: Kacper Baran, Marlena Walos oraz Julia Nowakowska.

  Wybory spotkały się z dużym i pozytywnym odzewem wśród uczniów. Frekwencja wyniosła  92%.
  Spośród  kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP, największą ilość głosów młodzież oddała na Mariana Kowalskiego. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Duda, a na trzecim - Paweł Kukiz. Inicjatywie patronowało Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 

 • Gimnazjalistki z Bałtowa wśród najlepszych

  Gimnazjalistki z ZSP w Bałtowie po raz kolejny udowodniły, że sięganie po laury nie stanowi dla nich żadnego problemu. W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, który odbył się 30 kwietnia 2015r. w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., Karolina Szczygieł i Natalia Bidzińska zajęły zaszczytne II miejsce, przegrywając zaledwie 0,5 pkt.

  Głównym celem  konkursu było propagowanie idei nauki języków obcych poprzez zabawę, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Dwuosobowe drużyny uczniów gimnazjów powiatu ostrowieckiego musiały wykazać się nie tylko ogólną znajomością języka angielskiego oraz opanowaniem treści leksykalno-gramatycznych, ale również znajomością kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych. Uczennice z Bałtowa, przygotowane pod kierunkiem Pani Agnieszki Biesiady-Gruszczyńskiej, bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami, udowadniając perfekcyjne opanowaną umiejętność odbioru tekstu słuchanego i  rozumienie tekstu czytanego.
   


  Relacja Lokalnej TV Ostrowiec: Konkurs_Jezyka_Angielskiego_dla_gimnazjalistow.wmv

 • Echa Konstytucji...

  W bieżącym roku przypada 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie ZSP w Bałtowie, pod opieka pań: T. Szczygieł i M. Wąsik, przygotowali uroczysty apel, mający na celu upamiętnienie tego doniosłego w historii Polski wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Słowa wierszy i piosenek oraz prezentacja multimedialna uświadamiały, iż każdy człowiek powinien znać wydarzenia związane z dziejami swojej ojczyzny. Młodzież przypomniała społeczności szkolnej historię i znaczenie ustawy Rządowej  z 1791roku. Okres wolności i nadziei nie trwał długo. Po 373 dniach przeciwnicy zmian, przy pomocy Rosji, rozpoczęli wojnę z królem. Zdrada tzw. „Targowiczan” zaprzepaściła dzieło Sejmu Wielkiego, a Polska na ponad 100 lat zniknęła z mapy Europy.
  Wspomnienie Konstytucji 3 maja 1791r. pozostaje symbolem walki  o wolność, troski o losy kraju i patriotyzmu. Od 1990r. dzień 3 Maja obchodzony jest jako święto narodowe.         

  Uczniowie zaprezentowali swój program słowno-muzyczny również w dniu 3.05.2015r. w Kościele MBB w Bałtowie, gdzie zgromadzona społeczność lokalna z powagą i zainteresowaniem oglądała wystąpienie.

 • Sukces Kamili - uczennicy ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie

  Uczennica kl. VI  -  Kamila Grudniewska - zdobywczyni pierwszego miejsca zarówno na etapie gminnym jak i powiatowym, reprezentowała powiat ostrowiecki w dniu 24.04.2015r. na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Uczennica zdobyła zaszczytne czwarte miejsce w województwie świętokrzyskim.

  By osiągnąć taki sukces, Kamilka musiała wykazać się szeroką wiedzą z zakresu historii ruchu pożarniczego, struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej oraz znajomością sprzętu gaśniczego i zasad pierwszej pomocy.

  Gratulujemy Kamilce i życzymy kolejnych sukcesów.

 • Światowy Dzień Ziemi „Zostań przyjacielem przyrody”

  Tematyka ekologiczna jest niezwykle ważna w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci. To, jak będzie wyglądać nasza planeta Ziemia, zależy wszakże od postaw, jakie wypracują uczniowie, podczas całego procesu edukacji szkolnej.

  Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole to już wieloletnia tradycja. W tym roku najmłodsi, pod kierunkiem pani Edyty Klepacz, przygotowali z tej okazji montaż słowno-muzyczny pt.: „Zostań przyjacielem przyrody”. Program artystyczny był nie tylko pięknym przedstawieniem, ale również lekcją przyrody, przypominającą o tym, że należy szanować i dbać o naszą planetę oraz jej środowisko. Dzieci z zaciekawieniem słuchały, jak niewłaściwe postępowanie człowieka może doprowadzić Ziemię do katastrofy ekologicznej.

  Podsumowaniem tej ekologicznej imprezy było ogłoszenie przez p. Edytę Klepacz Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Ziemia moim domem”.

   

 • Spotkanie z rodzicami

  Dnia 29 kwietnia 2015r. odbędzie się spotkanie z rodzicami wg harmonogramu:

       - godz. 14.00 kl. "0" Filia w Wólce Bałtowskiej  

       - godz. 14.30 kl. I-III SP Filia w Wólce Bałtowskiej

       godz. 15.30 kl. IV-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum ZSP w Bałtowie

  Serdecznie zapraszamy!

 • List Rzecznika Praw Dziecka do Gimnazjalistów

  Drodzy Gimnazjaliści! 
  W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy w załączeniu list okolicznościowy skierowany do zdających egzaminy gimnazjalne.

 • Egzamin gimnazjalny tuż, tuż!

  Już w przyszłym tygodniu, we wtorek  (21 kwietnia)  uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpią do egzaminu gimnazjalnego, który potrwa do czwartku (23 kwietnia).

     HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015

  Dzień

  Przedmiot(y)

  Godzina

  rozpoczęcia

  Czas trwania

  21 kwietnia (wtorek)

  historia i wiedza o społeczeństwie

            9:00

       60 minut

           przerwa

          język polski

           11:00

  90 minut

  22 kwietnia (środa)

  biologia, chemia, fizyka, geografia

            9:00

            60 minut

            przerwa

  matematyka

           11:00

            90 minut

  23 kwietnia (czwartek)

  język obcy (poziom podstawowy)

           9:00

            60 minut

            przerwa

  język obcy (poziom rozszerzony)

           11:00

           60 minut

   

  Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

  Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

  • ok. godz. 13:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
  • ok. godz. 16:00 – drugi arkusz z danego dnia

   

  Życzymy powodzenia!

 • Gimnazjalistka z Bałtowa wśród laureatów „VIII EDYCJI KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ”

    W dniu 10.04.2015r.  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. odbyła się już „VIII Edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”. Konkurs  miał na celu rozwijanie zainteresowań językowych, ale również zapewnienie możliwości rywalizacji i podnoszenie poziomu umiejętności stosowania języka.

    Do konkursu przystąpiło 10 szkół z 3 powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i jędrzejowskiego. Soliści zaprezentowali 13 utworów w językach: angielskim, rosyjskim i francuskim.  Jury, któremu przewodniczyła Małgorzata Malinowska, miało trudne zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Oceniane były umiejętności językowe, muzyczne oraz wyraz artystyczny.

    Gimnazjum w Bałtowie godnie reprezentowały uczennice  klasy III a - Natalia Bidzińska i Weronika Bajor.  Dziewczęta zyskały sobie przychylność publiczności, która nagrodziła ich występy gromkimi brawami.

  Ostatecznie na podium stanęła Natalia Bidzińska, która wyśpiewała III miejsce utworem Lany Del Rey ”Young and beautiful”.

  Gratulujemy!

 • Ogólnopolskie Wybory Książek

  W dniach 23-27 marca 2015 r. w ZSP w Bałtowie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Książek, cele których przedstawiały się następująco:

  - poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów,
  - promocja czytelnictwa i biblioteki,
  - kształtowanie postaw obywatelskich,
  - popularyzacja zasad wyborów.

  Organizatorem akcji była redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” z partnerami: Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich, Redakcją „Biblioteki Szkolne Online”.

  Patronat nad wyborami objęła Minister Edukacji Narodowej - Joanna Kluzik-Rostkowska.

  W wyborach mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum wpisując na karcie wyborczej od jednego do trzech tytułów najciekawszych książek, które czytał w ciągu ostatnich dwóch lat. Głosowanie było dobrowolne i anonimowe.

  Organizacją Ogólnopolskich Wyborów Książek w naszej szkole zajmowała się Pani Magdalena Wójcik  wraz z członkami Koła Przyjaciół Biblioteki. W liczeniu głosów pomagali czytelnicy z kl. V SP oraz Ib gimnazjum.

  Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W klasach I-III SP głos oddało 55 czytelników, w klasach IV-VI - 56, natomiast w gimnazjum - 75. Łącznie głosowało 186 uczniów z całej szkoły.

   W klasach I - III SP za najciekawsze książki uczniowie uznali:

  1.

  „Dzieci z Bullerbyn”

  M. Krüger

    10

  2.

  „Jacek, Wacek i Pankracek”

  M. Jaworczakowa

  8

  3.

  „Mikołajek ma kłopoty”

  J. J. SempéR. Goscinny

  7

  4.

  „Plastusiowy pamiętnik”

  M. Kownacka

  6

  5.

  „Opowieści z  Narnii” (seria)

  C.S. Lewis

  5

  6.

  „Baśnie Braci Grimm”

  J.W. Grimm

  5

  7.

  „Na ulicy”

  M. Strzałkowska

  5


  Uczniowie kl. IV – VI SP oddali najwięcej głosów na:
   

  1.

  „Opowieści z Narnii” (seria)

  C.S. Lewis

  16

  2.

  „Hobbit”

  J. R. R. Tolkien

  16

  3.

  „Szatan z siódmej klasy”

  K. Makuszyński

  9

  4.

  „W pustyni i w puszczy”

  H. Sienkiewicz

  6

  5.

  „Ania z Zielonego Wzgórza”

  L. M. Montgomery

  5

  6.

  „Bracia Lwie Serce”

  A. Lindgren

  5

   

  Gimnazjaliści oddali swoje głosy na:

  1.

  „50 twarzy Greya”

  E L James

  13

  2.

  „Kamienie na szaniec”

  A. Kamiński

  7

  3.

  „W pustyni i w puszczy”

  H. Sienkiewicz

  6

  4.

  „Zostań, jeśli kochasz”

  G. Forman

  6

  5.

  „Gwiazd naszych wina”

  J. Green

  6

  6.

  „Pan Tadeusz”

  A. Mickiewicz

  5

  7.

  „Chłopcy z Placu Broni”

  F. Molnàr

  5

  8.

  „Skąpiec”

   Molier

  5

   

  Wyniki głosowania posłużyły do opracowania listy, która wraz ze sprawozdaniem została przesłana do redakcji „Biblioteki w Szkole”. Na podstawie sprawozdań nadesłanych z różnych szkół w Polsce powstanie ranking najchętniej czytanych pozycji przez dzieci i młodzież szkolną przekazany Pani Minister Edukacji Narodowej  oraz opinii publicznej celem wykorzystania w dyskusji na temat aktualizacji kanonu lektur.

  Wśród uczestniczących szkół rozlosowane zostaną nagrody. 

  Była to ciekawa forma promocji czytelnictwa i biblioteki w środowisku szkolnym. 

  Dziękujemy czytelnikom za udział w wyborach i zapraszamy do biblioteki szkolnej celem zapoznania się ze szczegółową listą wybranych książek.

 • Natalia Bidzińska - stypendystką „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

  Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  wyróżniających się uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Program realizowany jest przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

  Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie -  Natalia Bidzińska – znalazła się wśród najzdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego i otrzymała stypendium. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo wysokie średnie ocen, w tym oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (m.in.: matematyka, chemia, fizyka.) Ponadto, rozwijając zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych, uczestniczyła w projekcie „Fascynujący Świat Nauki”. Brała udział w seminariach naukowych, warsztatach badawczych, wyjazdach edukacyjnych.

  W bieżącym roku szkolnym wykazała się wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych z matematyki, chemii, fizyki oraz języka polskiego. Uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zajęła wysokie II miejsce w międzygimnazjalnym turnieju matematycznym: „Wiedza Młodego Przedsiębiorcy” oraz zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Do sukcesów i osiągnięć Natalii należy także zajęcie I miejsca na etapie powiatowym w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym– „Dzień liczby Pi”.

  Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie
  Bałtów 43
  27-423 Bałtów

  e-mail:
  sp_baltow@wp.pl
  gimnazjum_baltow@wp.pl
 • +48 41 264-10-13

Galeria zdjęć